Remeha Renewables professional

Nieuws en actualiteit

De visie van Remeha op een duurzame wereld

Wereldwijd zoekt de politiek, de wetenschap en het bedrijfsleven naar oplossingen voor duurzame energie. Om de leefbaarheid van de aarde veilig te stellen, zullen we ons energiesysteem drastisch moeten veranderen. Het einddoel zoals in de klimaattop in Parijs overeengekomen is helder. Hiervoor is een neutraal gebouwde omgeving in 2050 essentieel.

Doelstellingen Klimaattop Parijs 2050

 

Visie van Remeha

Bij Remeha geloven we dat in de toekomst alle energiebronnen nodig zullen zijn: gas, hybride en all-electric. Voorwaarde daarbij is dat het gas duurzaam opgewekt wordt. Hierbij gaat het om een systeembenadering van bron tot gebruiker. Door het slim benutten van de infrastructuur van zowel elektriciteit, warmte als gas kan optimaal gebruik gemaakt worden van zon- en windenergie. Vanwege het wisselende aanbod van weersafhankelijke bronnen, zoals wind en zon is opslag cruciaal, zowel op korte- als op lange termijn. Om de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden, zal er een continue afweging plaatsvinden van centraal versus decentraal opwekken van energie in relatie tot de bestaande energie-infrastructuur.

We moeten ons in de toekomst steeds per situatie afvragen wat de beste manier is om in onze energiebehoefte te voorzien. De belangrijkste speerpunten hierbij zijn:

  • CO2-neutraal in 2050 kan als alle energiedragers in beschouwing worden genomen. Dus met elektriciteit, warmte en schoon gas!
  • Energie opslag is essentieel om duurzaam opwekken met zon en wind te integreren in het energiesysteem.
  • Focus op transformatie van de bestaande bebouwde omgeving: 85% van de huizen in 2050 is nu al gebouwd!
  • Stel de bewoner centraal en zorg dat energie voor iedereen betaalbaar, betrouwbaar en toegankelijk is en blijft.
  • Stabiel overheidsbeleid en het hanteren van de juiste kaders is essentieel.
  • Samenwerken is nodig om de energietransitie mogelijk te maken.