Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Artikel I - Algemeen

1 Wanneer deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen
tot en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten door de
opdrachtnemer, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden van kracht, voorzover niet door
beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever
naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door de opdrachtnemer niet
aanvaard.
2 In deze leveringsvoorwaarden wordt mede verstaan onder:
- product: zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud, advies, inspectie, keuring, montage,
reparatie en inbedrijfstelling.
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
- De opdrachtnemer: een ieder, die in zijn aanbieding naar deze leveringsvoorwaarden verwijst;
- De opdrachtgever: degene, tot wie de vorengenoemde aanbieding is gericht;
- Dienst: de aanneming van werk.

 

Artikel II - Aanbiedingen

1 Elke van de opdrachtnemer uitgegane aanbieding is vrijblijvend. Elke aanbieding is gebaseerd
op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale
werkuren.
2 De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of
verstrekte tekeningen, schakelschema’s, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen,
modellen, e.d. blijven zijn eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
3 Door opdrachtnemer in afbeeldingen, catalogi, prospecti, tekeningen en schakelschema’s
aangeduide capaciteits-, maat- en gewichtsopgaven en andere aanduidingen worden geacht bij
benadering te zijn verstrekt en zijn voor opdrachtnemer niet bindend, tenzij ten tijde van de
aanbieding anders is overeengekomen. Wijzigingen welke productverbeteringen betekenen
zullen zonder voorafgaande kennisgeving worden uitgevoerd.
4 Opdrachtnemer behoudt zich het eigendoms- en auteursrecht voor van publicaties als
bovenbedoeld en zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer mogen die noch geheel
noch ten dele gekopieerd worden noch aan derden ter inzage worden gegeven.
5 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig,
indien opdrachtnemer die schriftelijk heeft bevestigd.
Artikel III - Totstandkoming overeenkomsten
1 Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag dat
opdrachtnemer het contract ondertekent, onderscheidenlijk op de dag van verzending door
opdrachtnemer van de schriftelijke opdrachtbevestiging.
2 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de opdrachtnemer
binden de opdrachtnemer niet dan nadat en voor zover zij door opdrachtnemer schriftelijk zijn
bevestigd.
3 Indien overeengekomen is in gedeelten te leveren en te berekenen, wordt ieder gedeelte, voor
zover niet het tegendeel uit enige bepaling voortvloeit, als een afzonderlijke overeenkomst
beschouwd, in het bijzonder wat betreft de bepalingen omtrent betaling en garantie.

 

Artikel IV - Prijzen en kosten

1 De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en overige op de
verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op franco levering exclusief
rechten voorzover het een levering in Nederland betreft volgens Incoterms geldend op de
datum van de aanbieding, behoudens voorzover in deze voorwaarden anders is bepaald.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om toeslagen voor handling-, administratie- en
expressekosten te berekenen.
2 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de
kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare
omstandigheden – is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs
dienovereenkomstig te verhogen.

 

Artikel V - Betaling, eigendomsvoorbehoud en risico-overgang

1 Betaling van aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen uit hoofde van enige overeenkomst
dient te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen.
2 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor
hem uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten of uit daarmee samenhangende
overeenkomsten voortvloeit, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of
opdrachtgever in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens opdrachtnemer te voldoen,
alsmede ingeval van faillissement surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of
gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht
van een belangrijk deel van zijn vorderingen, heeft opdrachtnemer het recht, vóór verzending
der producten of uitvoering van werkzaamheden, betaling te verlangen.
3 Alle betalingen dienen plaats te vinden zonder aftrek of verrekening op kantoor van
opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aan te wijzen bank- of girorekening.
4 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van
rechtswege in verzuim te zijn en heeft opdrachtnemer, zonder dat enige ingebrekestelling is
vereist, het recht opdrachtgever over opeisbaar geworden bedragen de wettelijke handelsrente
in rekening te brengen, vanaf de dag waarop bedoeld bedrag opeisbaar is geworden,
onverminderd opdrachtnemers verder toekomende rechten krachtens de wet en/of deze
voorwaarden.
5 Bij verzuim is opdrachtgeer een vergoeding van buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De
buitengerechtelijke kosten bedragen een vast percentage van 15% van de hoofdsom, met een
minimum van EUR 75, ongeacht het aantal en de aard van de verrichte incassohandelingen.
6 Opdrachtgever is ten opzichte van opdrachtnemer alle door opdrachtnemer gemaakte
gerechtelijke kosten in alle instanties verschuldigd, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt
alleen indien opdrachtnemer en opdrachtgever over een overeenkomst waarop deze algemene
voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en daarin een vonnis wordt
gewezen waarin opdrachtnemer in het gelijk, althans in overwegende mate in het gelijk wordt
gesteld.
7 Onverminderd hetgeen elders omtrent het risico wordt bepaald, gaat het eigendom van het
product eerst op de opdrachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan
opdrachtnemer uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van
daaraan gerelateerde rente en kosten, volledig aan opdrachtnemer is voldaan. Opdrachtgever
zal mitsdien zolang geen betaling heeft plaatsgevonden hem geleverde producten, anders dan
in de normale uitoefening van zijn bedrijf, op generlei wijze mogen vervreemden, in consignatie
of pand geven.
8 Onverminderd de overige aan opdrachtnemer toekomende rechten, wordt opdrachtnemer
onherroepelijk door de opdrachtgever gemachtigd om, indien deze zijn jegens opdrachtnemer
aangegane betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst de door opdrachtnemer geleverde en aan roerend of onroerend goed
bevestigde producten op eerste vordering te demonteren en tot zich te nemen.
9 Behoudens grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer zal de opdrachtgever, nadat de
producten als geleverd gelden in de zin van artikel VI lid 1, het risico voor alle directe of indirecte
schade, welke aan of door de producten, door welke oorzaak ook, ontstaan, blijven dragen.
Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product
zal de opdrachtnemer gerechtigd zijn de kosten van opslag van het product aan de
opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel VI - Levertijd, levering en overmacht

1 De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:
- De dag van de totstandkoming van de overeenkomst
- De dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht
noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen, e.d.
- De dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke
formaliteiten
- De dag van ontvangst door de opdrachtnemer van hetgeen volgens de overeenkomst vóór
het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan
- Indien een leveringsdatum of –week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de
periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum of
–week.
2 Als tijdstip van levering geldt de datum, waarop de producten aangeleverd worden bij het
afleveradres van de opdrachtnemer.
3 Indien de uitvoering van enige overeenkomst op verzoek van opdrachtgever of door het
uitblijven van gegevens of instructies zijdens opdrachtgever of andere bij opdrachtgever
liggende oorzaken, wordt vertraagd, is opdrachtnemer gerechtigd alle voor opdrachtnemer
daaruit voortvloeiende schaden en kosten, waaronder begrepen renteverlies, die hierdoor voor
opdrachtnemer mochten ontstaan, aan opdrachtgever in rekening te brengen en deze is
gehouden deze kosten en schaden onverwijld na opgave van opdrachtnemer en na facturering
daarvan te voldoen. Ingeval van vertraging is de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar
en dient opdrachtgever te betalen alsof levering heeft plaatsgevonden.
4 Als termijn waarbinnen of het tijdstip waarop door opdrachtnemer geleverd moet worden, zal
gelden hetgeen partijen daaromtrent zijn overeengekomen.
5 Indien door opdrachtnemer geleverd moet worden of werkzaamheden verricht moeten worden
op afroep van opdrachtgever, is opdrachtgever gehouden schriftelijk af te roepen binnen de
overeengekomen termijn. Indien de afroep niet tijdig geschiedt, heeft opdrachtnemer het recht
een schadevergoeding te eisen, naast het recht om alsnog afname te vorderen van
opdrachtgever.
6 Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging bepaalde wordt
de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de opdrachtnemer
ontstaat tengevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de
uitvoering van de overeenkomst.
7 Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer geeft overschrijding van de
levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de
overeenkomst. Overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook – geeft de
opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten
van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
8 Opdrachtnemer is niet gehouden zijn leveringsverplichtingen uit een overeenkomst of enige
andere uitvoeringsverplichting uit hoofde van die overeenkomst na te komen in geval van
overmacht aan de zijde van opdrachtnemer.
Onder overmacht wordt in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden verstaan elke
van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het
tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst
blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen, oorlog,
oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden,
brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of diens leveranciers.

 

Artikel VII - Garantie

1 Alle door opdrachtnemer te leveren verwarmingsketels en/of onderdelen/accessoires daarvan
worden gegarandeerd voor een periode van twee jaar vanaf de datum van installatie, op
eventuele gebreken, voorzover die gebreken te wijten zijn aan fabricage-, materiaal- en /of
constructiefouten, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer. De arbeid die hierbij verricht moet
worden valt niet onder de garantieverplichting.
2 Daarenboven wordt de warmtewisselaar van alle te leveren wandketels gegarandeerd voor een
periode van tien jaar en de warmtewisselaar voor alle andere door opdrachtnemer te leveren
verwarmingsketels gegarandeerd voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van installatie,
op eventuele gebreken, voor zover die gebreken te wijten zijn aan fabricage-, materiaal- en/of
constructiefouten, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer. De arbeid die hierbij verricht moet
worden valt tevens onder de garantieverplichting.
3 Voor speciale producten uit het assortiment van opdrachtnemer (zoals genoemd maar niet
gelimiteerd tot: o.a. HRe ketels, warmtepompen, zonlichtsystemen en boilers) gelden afwijkende
garantietermijnen en/of –voorwaarden. Deze zijn, per geval, opvraagbaar.
4 De omstandigheden waaronder de door opdrachtnemer geleverde verwarmingsketels in bedrijf
zijn, dienen aan normaal te stellen eisen en aan de bedienings- en onderhoudsvoorschriften van
opdrachtnemer te voldoen, terwijl montage en onderhoud op vakkundige wijze dienen te
geschieden.
5 Verwachte energiebesparingen, die door middel van door Remeha ter beschikking gestelde
berekeningsprogramma’s worden aangegeven, zijn indicatief en hieraan kunnen op geen enkele
wijze rechten aan worden ontleend. Compensatie in enigerlei vorm door opdrachtnemer aan
opdrachtgever voor afwijkingen tussen verwachte en werkelijke energiebesparingkosten is
uitgesloten.
6 Reclamering terzake van gebreken dienen zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan, doch
uiterlijk binnen 60 dagen nadat opdrachtnemer ervan kennis heeft genomen dan wel redelijkerwijs
kennis had kunnen nemen alsmede uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de hiervoor
genoemde garantietermijnen, bij opdrachtnemer te worden ingediend bij overschrijding van welke
reclamatietermijnen elke aanspraak tegen de opdrachtnemer voor die gebreken vervalt.
Rechtsvorderingen terzake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval
aanhangig te worden gemaakt. Reclamering dient te geschieden onder vermelding van de
gebreken en onder verwijzing naar de oorspronkelijke levering, alsmede de naam, het adres en het
telefoonnummer van de afnemer, onder vermelding van de datum van installatie, keteltype en de
typenummers/serienummers. Een opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer in de gelegenheid
te stellen van het beweerde gebrek ter plaatse kennis te nemen.
7 Aanspraken op garantie vervallen indien opdrachtgever zelf een reparatie uitvoert of doet
uitvoeren zonder uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer vooraf.
8 Indien door opdrachtnemer aanspraken op garantie van opdrachtgever worden aanvaard zal
opdrachtnemer onder de garantie vallende gebreken wegnemen door reparatie of vervanging
van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van de opdrachtnemer, of door
toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van de
opdrachtnemer. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin
omschreven, zoals - maar niet beperkt tot - transportkosten, reis- en verblijfkosten alsmede
kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
9 Herstel of vervanging van onderdelen heeft geen verlenging van de oorspronkelijke
garantieperiode tot gevolg.
10 Indien de opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten
vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van de opdrachtnemer en
dienen betreffende onderdelen/producten zonder enige verandering en gevrijwaard tegen
verdere beschadiging, op verlangen van opdrachtnemer franco te worden terug gezonden naar
opdrachtnemers op te geven adres.
11 Aan opdrachtnemer retourgezonden onderdelen worden, indien blijkt dat deze op een zodanige
manier defect zijn dat deze niet voldoen aan de garantievoorwaarden, daardoor eigendom van
opdrachtnemer. Dit is slechts anders wanneer bij het opsturen van de defecte onderdelen, door
opdrachtgever duidelijk schriftelijk wordt aangegeven dat opdrachtgever de defecte onderdelen
retour wil ontvangen. Heeft opdrachtnemer eigendom verkregen met betrekking tot defecte
onderdelen, dan is opdrachtnemer gerechtigd om deze te vernietigen.
12 Opdrachtnemer is niet tot enige verplichting ingevolge hierboven omschreven garantie
bepalingen gehouden, indien en zolang opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen uit enige met
opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomst voldoet, waaronder begrepen het niet
nakomen van opdrachtgevers betalingsverplichting, van voorafgaande of op de betreffende
transactie betrekking hebbende, of latere leveranties.
13 Terzake van de door de opdrachtnemer uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden of
andere diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de
deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode
van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de opdrachtnemer om in geval
van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te
verrichten. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven,
zoals - maar niet beperkt tot - transportkosten, reis- en verblijfkosten alsmede kosten van
demontage en montage, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
14 Ter zake van de door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke
verrichtingen wordt geen garantie gegeven.
15 Het beweerdelijk niet nakomen van opdrachtnemers garantieverplichtingen ontslaat de
opdrachtgever niet van de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige gesloten
overeenkomst met opdrachtnemer.

 

Artikel VIII - Aansprakelijkheid

1 Aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel VII van deze
voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
2 Behoudens grove schuld aan zijde van opdrachtnemer en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle
aansprakelijkheid aan zijde van opdrachtnemer, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte
schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.
3 Opdrachtnemer is derhalve ook niet aansprakelijk voor:
- schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van
door of vanwege opdrachtgever verstrekte gegevens;
- beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.
4 Indien opdrachtnemer, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en
bijstand - van welke aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.
5 De opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen
terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor opdrachtnemers
aansprakelijkheid in deze voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten.

 

Artikel IX - Montage en inbedrijfstelling

1 Indien opdrachtnemer heeft aangenomen de door haar afgeleverde producten op de plaats van
het werk te monteren en/of in bedrijf te stellen, gelden beide soorten van werkzaamheden als
een afzonderlijke overeenkomst.
2 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan en verlies van de onder 1 bedoelde
producten, alsmede van materialen, werktuigen en gereedschappen door opdrachtnemer op het
werk aangevoerd, behoudens grove schuld van opdrachtnemers zijde.
3 Niet tot de montage behorend en derhalve voor rekening en risico van de opdrachtgever zijn
alle bijwerkzaamheden en wel in het bijzonder elektriciens- en loodgieterswerkzaamheden,
grond-, metsel-, fundatie-, timmer- en schilderwerk en andere werkzaamheden van
bouwkundige aard. Hetzelfde geldt voor het maken en monteren van alle onderdelen en
inrichtingen, welke niet uitdrukkelijk in de orderbevestiging van de opdrachtnemer zijn
genoemd.
4 Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de opdrachtgever in ieder geval en voor eigen
rekening en risico dat:
- Het personeel van de opdrachtnemer, zodra dit op de plaats van de opstelling is
aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de
normale werkuren en bovendien, indien de opdrachtnemer dit noodzakelijk acht, buiten de
normale werkuren, mits hij dit tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld.
- Geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het
gebruik vereiste voorzieningen voor het personeel van de opdrachtnemer aanwezig zijn.
- De toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor benodigd transport van
hulpmaterialen.
- De nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig
zijn.
- De nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen
(brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stroom,
perslucht, verwarming, verlichting, enz. daaronder begrepen) en de voor het bedrijf van de
opdrachtgever normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter
beschikking van opdrachtnemer te stellen.
- De aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag, montage en inbedrijfstelling.
- Alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden
gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde
in het kader van de montage of inbedrijfstelling aan de toepasselijke overheidsvoorschriften
te voldoen.
- Bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden producten op de juiste plaats aanwezig
te laten zijn.
5 Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet
tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel X - Reparatie

1 Indien opdrachtnemer heeft aangenomen om producten te repareren, geschiedt zulks naar
beste weten en kunnen, doch overigens voor rekening en risico van de opdrachtgever.
2 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan en verlies van materialen, werktuigen en
gereedschappen door opdrachtnemer op het werk aangevoerd, behoudens grove schuld aan
zijde van opdrachtnemer.
3 Niet tot reparatie behorend zijn alle werkzaamheden genoemd in artikel IX lid 3.
4 Artikel IX lid 4 en 5 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel XI - Keuring en overname.
1 De opdrachtgever zal het product keuren binnen uiterlijk 14 dagen na de levering als bedoeld in
artikel VI lid 2 respectievelijk – indien montage/installatie is overeen gekomen – binnen uiterlijk
14 dagen na de montage/installatie. Reclames ten aanzien van de compleetheid van de levering
en/of transportschade dienen, zo spoedig mogelijk na ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen
14 dagen na levering, schriftelijk bij opdrachtnemer te worden ingediend en ,indien van
toepassing, op vervoersdocumenten te worden aangetekend dan wel op een anderszins
onbetwistbaar document van constatering worden opgemaakt.
2 In geval van onbetekende tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van het
product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze tekortkomingen worden
geacht te zijn geaccepteerd. De opdrachtnemer zal zulke tekortkomingen alsnog zo spoedig
mogelijk verhelpen.
3 Onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtnemer tot nakoming van zijn
garantieverplichtingen zal de acceptatie volgens de voorgaande leden elke vordering van de
opdrachtgever terzake van een tekortkoming in de prestatie van de opdrachtnemer uitsluiten.

 

Artikel XII - Wettelijke voorschriften

1 Door opdrachtnemer te leveren producten zullen voldoen aan de in Nederland van
overheidswege met betrekking tot bediening, vervoer en veiligheid op de dag van
totstandkoming van de overeenkomst geldende of reeds bekend zijnde toekomstige
voorschriften.
2 Mochten tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de levering
respectievelijk inbedrijfstelling gewijzigde wettelijke voorschriften van kracht worden, dan zal
opdrachtnemer de betreffende producten zo mogelijk en na mededeling daarvan aan
opdrachtgever aan deze nieuwe voorschriften aanpassen. Eventuele hieraan verbonden kosten
zijn voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel XIII - Handleiding

Opdrachtgever ontvangt van opdrachtnemer een handleiding, met inlichtingen en gegevens
omtrent constructie, bediening e.d. van door opdrachtnemer geleverde producten.
Artikel XIV - Gebruikersgegevens/Privacy
1 Indien opdrachtgever en opdrachtnemer dit schriftelijk zijn overeengekomen, kan
opdrachtnemer (toegang tot) eindgebruiker gegevens aan opdrachtgever verstrekken, voor
zover de eindgebruiker daartoe toestemming heeft verleend.
2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de juistheid en toegankelijkheid van de eindgebruiker
gegevens.
3 Opdrachtgever zal de eindgebruiker gegevens vertrouwelijk behandelen en de bepalingen van
de Wet bescherming persoonsgegevens en andere van toepassing zijnde privacyregelgeving
naleven.
4 Opdrachtgever zal de eindgebruiker gegevens uitsluitend aanwenden ten behoeve van aan de
gebruiker in kwestie te leveren producten/diensten.
5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden, onder wie
eindgebruikers, in verband met het gebruik door opdrachtgever van de eindgebruiker gegevens.

 

Artikel XV - Opschorting en ontbinding

1 Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is de
opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de
overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of
ten dele te ontbinden, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden zal
zijn.
Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij
verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de
overeenkomst.
2 Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtnemer
gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door
opdrachtnemer gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen,
materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet
worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtgever gehouden om na
betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot
zich te nemen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer bevoegd is deze zaken voor rekening en
risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.
3 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die
voor opdrachtgever uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee
samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees
dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens
de opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling,
stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van
de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn
vorderingen, is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder
rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk van deze overeenkomsten voor ten hoogste
6 maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat
opdrachtnemer tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de
opdrachtnemer verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer
bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele
of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).
4 In geval van opschorting krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar,
onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting door de
opdrachtnemer bespaarde kosten, en is de opdrachtnemer bevoegd om de ter uitvoering van de
overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen,
materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen
opslaan. In geval van ontbinding krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs – zo geen
voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden – onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van
de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de ontbinding door de opdrachtnemer
bespaarde kosten, en is de opdrachtgever gehouden om het vorenomschreven bedrag te
betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer
bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel
voor diens rekening te verkopen.
5 De opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de
overeenkomst te vorderen.

 

Artikel XVI - Toepasselijk recht

1 Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is
toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.
2 Voor zover geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop
deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, in verband met hun aard dan wel het
gevorderde bedrag, door de arrondissementsrechtbank dienen te worden beslist, zullen deze
worden onderworpen aan het oordeel van de Rechter in het arrondissement te Zutphen, dan
wel, indien opdrachtnemer zulks te kennen geeft, aan het oordeel van een andere bevoegde
rechterlijke instantie.

 

Artikel XVII - Nietigheid

In het geval dat bij gerechtelijke uitspraak één of meerdere artikelen van deze algemene verkoopen
leveringsvoorwaarden worden nietig verklaard, dan laat dit onverlet de geldigheid der overige
artikelen van deze voorwaarden.