• Website
 • Kennisbank
 • Actueel
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.

Alle aftersales diensten

SCIOS door Remeha

Onderhoud en inspectie groot vermogen ketels en warmwaterbereiders

Om zeker te stellen dat een installatie veilig en zo milieuvriendelijk mogelijk is, worden inspecties uitgevoerd. Deze geven inzicht in de onderhoudstoestand van een installatie. De eerste inspecties wordt idealiter bij oplevering van een installatie uitgevoerd. Daarmee krijgt de eigenaar een onafhankelijk oordeel over het uitgevoerde installatiewerk en kan deze, wanneer nodig, tijdig aanspraak maken op garantiebepalingen.

SCIOS inspecties zijn verplicht bij gasproducten groter dan 130kW die opgesteld staan in een stookruimte.

Bekijk hier de beslisboom welke keuring geldt voor de diverse stookinstallaties. 

Eerste bijzondere inspectie

Omschrijving

 • Het controleren en afstellen van de verbranding (indien nodig).
 • Het controleren en afstellen van de beveiligingen, behorende tot de verwarmingsinstallatie.
 • Het maken van een compleet stookrapport.
 • Het opnemen van relevante gegevens ten aanzien van de stookruimte.
 • Het toetsen van de installatiegegevens aan de voorschriften.
 • Het beoordelen, aan de hand van visuele waarneming en metingen aan de ketel, of het onderhoud kwalitatief goed is uitgevoerd.
 • Opstellen van het basisverslag.
 • Vaststellen van de grenswaarden.

Rapportage

Van de SCIOS-inspectie wordt een rapport samengesteld met daarin alle gegevens van de installatie, de eigenaar of gebruiker van de installatie en de installateur. De opdrachtgever ontvangt van Remeha het inspectierapport en bij goedkeur een Verklaring van ingebruikname. Wil je weten of je keuringsplichtig bent? Doe dan de online SCIOS-check.


Vraag aan

EBI gebouwgebonden brandstoftoevoerleiding

Omschrijving

 • Controle van het in het zicht aangelegde gasleidingtracé.
 • Visuele controle op goede aarding van de gasleiding.
 • Controle juiste manier van beugelen en voldoende ondersteuning.
 • Controle van doorvoeringen, indien bereikbaar.
 • Controle op de functionaliteit van de afsluiters.
 • Controle op de conditie en herkenbaarheid van de leiding, voorzover inspecteerbaar.
 • Controle van de eventuele aanwezige ventilatie.
 • Het toetsen van de gasleiding aan de geldende voorschriften.
 • Het meten en vaststellen van de hoeveelheid lekkage van het leidingnet.
 • Het toetsen van het maximaal drukverlies van de gasleiding aan de geldende voorschriften.
 • Het voor zover mogelijk schematisch in kaart brengen van het gasleidingtracé, indien dit niet bekend is.

Rapportage

Van de werkzaamheden wordt een rapport gemaakt, inclusief eventuele aanwijzingen voor de Periodieke Inspectie, waarvan de opdrachtgever een exemplaar krijgt toegezonden. Indien van toepassing wordt ook een Verklaring van Inspectie gemaakt.

Wil je weten of je keuringsplichtig bent? Doe dan de online SCIOS-check.

 


Vraag aan

PI (Periodiek Inspectie) toestel

Omschrijving

 • Het controleren en, indien noodzakelijk, afstellen van de verbranding.
 • Het controleren en afstellen van de beveiligingen, behorende tot de verwarmingsinstallatie.
 • Het maken van een compleet stookrapport.
 • Het opnemen van relevante gegevens ten aanzien van de stookruimte.
 • Het toetsen van de installatiegegevens aan de voorschriften.
 • Het beoordelen, aan de hand van visuele waarneming en metingen aan de ketel, of het onderhoud kwalitatief goed is uitgevoerd.

Rapportage

Van de werkzaamheden wordt een rapport gemaakt, waarin alle gegevens van de installatie, de eigenaar of gebruiker van de installatie en de installateur opgenomen zijn. De opdrachtgever ontvangt van Remeha het inspectierapport en bij goedkeur een Verklaring van Inspectie.

Wil je weten of je keuringsplichtig bent? Doe dan de online SCIOS-check.

Let op:
Indien het basisrapport niet beschikbaar is tijdens de Periodieke Inspectie mag Remeha de Verklaring van Inspectie niet afgeven en kan derhalve de installatie(s) niet afmelden bij SCIOS.


Vraag aan

 

Meetverplichting (NOx)

Omschrijving

Op nieuw geïnstalleerde gasgestookte ketelinstallaties met een vermogen groter of gelijk aan 400kW moet binnen 4 weken na de inbedrijfstelling een NOx meting plaatsvinden.

Periodiek Onderhoud

Omschrijving

 • Verwijderen en reinigen van alle hoofdbranders en eventueel aanwezige aansteekbrander.
 • Volledig reinigen van de warmtewisselaar.
 • Het reinigen van de tweede warmtewisselaar bij HR-ketels.
 • Het reinigen van de eventueel aanwezige verbrandingsluchtventilator of rookgasventilator.
 • Het eventueel vervangen van pakkingen, waarbij alleen de gebruikte materialen worden doorberekend.
 • Het smeren en eventueel beter gangbaar maken van bewegende delen.
 • Het eventueel uitvoeren van kleine reparaties en verwijderen van corrosie.
 • Het verwijderen van stof in en op de ketel, alsmede het aanvegen van de stookruimte en het stofvrij maken van de aanwezige ventilatieroosters.
 • Corrosievrij maken en eventueel afstellen of vervangen van ontsteekelektroden en/of ionisatie-elektroden.
 • Controle van ontsteektransformator en hoogspanningskabels.
 • Functionele testen op goede conditie en juiste werking en afstelling van de componenten in de gasstraat en de luchtweg van de ketel, evenals het meten en controleren van de vlambeveiliging.
 • Testen op goede werking van de regel- en beveiligingsapparatuur van de ketel.
 • Controle op een goede en veilige verbranding en zonodig het afstellen daarvan.

Rapportage

Van de werkzaamheden wordt een onderhoudsrapportage opgesteld inclusief een stookrapport met checklist conform de SCIOS voorschriften.

Wil je weten of je keuringsplichtig bent? Doe dan de online SCIOS-check.

 

Let op:
Indien het basisrapport niet beschikbaar is tijdens de Periodieke Inspectie mag Remeha de Verklaring van Inspectie niet afgeven en kan derhalve de installatie(s) niet afmelden bij SCIOS.


Vraag aan