• Website
 • Kennisbank
 • Actueel
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.

Alle aftersales diensten

SCIOS door Remeha

Onderhoud en inspectie groot vermogen ketels en warmwaterbereiders

Om zeker te stellen dat een installatie veilig en zo milieuvriendelijk mogelijk is, worden inspecties uitgevoerd. Deze geven inzicht in de onderhoudstoestand van een installatie. De eerste inspecties wordt idealiter bij oplevering van een installatie uitgevoerd. Daarmee krijgt de eigenaar een onafhankelijk oordeel over het uitgevoerde installatiewerk en kan deze, wanneer nodig, tijdig aanspraak maken op garantiebepalingen.

SCIOS inspecties zijn verplicht bij gasproducten groter dan 130kW die opgesteld staan in een stookruimte.

Bekijk hier de beslisboom welke keuring geldt voor de diverse stookinstallaties. 

Eerste bijzondere inspectie

Omschrijving

 • Een EBI bevoegde medewerker (hierna EBI-er) voert de inspectie uit en stelt een Basisverslag op. Het Basisverslag is een voorwaarde voor het zelfstandig uitvoeren van PI en PO door bevoegde medewerkers (hierna PI-er en PO-er).
 • Het controleren en afstellen van de verbranding (indien nodig).
 • Het controleren en afstellen van de beveiligingen, behorende tot de verwarmingsinstallatie.
 • Het maken van een compleet stookrapport.
 • Het opnemen van relevante gegevens ten aanzien van de stookruimte.
 • Het toetsen van de installatiegegevens aan de voorschriften.
 • Het beoordelen, aan de hand van visuele waarneming en metingen aan de ketel, of het onderhoud kwalitatief goed is uitgevoerd.
 • Opstellen van het basisverslag.
 • Vaststellen van de grenswaarden.

Rapportage

Van de SCIOS-inspectie wordt een rapport samengesteld met daarin alle gegevens van de installatie, de eigenaar of gebruiker van de installatie en de installateur. De opdrachtgever ontvangt van Remeha het inspectierapport en bij goedkeur een Verklaring van ingebruikname. Wil je weten of je keuringsplichtig bent? Doe dan de online SCIOS-check.


Vraag aan

EBI gebouwgebonden brandstoftoevoerleiding

Omschrijving

 • Een EBI bevoegde medewerker (hierna EBI-er) voert de inspectie uit en stelt een Basisverslag op. Het Basisverslag is een voorwaarde voor het zelfstandig uitvoeren van PI bevoegde medewerker (hierna PI-er).
 • Bij nieuwe brandstofleidingen >50 L, het opvragen van installatiedossier.
 • Beoordelen geschiktheid voor het gas en gasdruk. Resultaten sterkte en dichtheidsbeproevingen.
 • Controle van het in het zicht aangelegde gasleidingtracé.
 • Visuele controle op goede aarding van de gasleiding.
 • Controle juiste manier van beugelen en voldoende ondersteuning.
 • Controle van doorvoeringen, indien bereikbaar.
 • Controle op de functionaliteit van de afsluiters.
 • Controle op de conditie en herkenbaarheid van de leiding, voorzover inspecteerbaar.
 • Controle van de eventuele aanwezige ventilatie.
 • Het toetsen van de gasleiding aan de geldende voorschriften.
 • Het meten en vaststellen van de hoeveelheid lekkage van het leidingnet.
 • Het toetsen van het maximaal drukverlies van de gasleiding aan de geldende voorschriften.
 • Het voor zover mogelijk schematisch in kaart brengen van het gasleidingtracé, indien dit niet bekend is.

Rapportage

Van de SCIOS-inspectie wordt een Basisverslag/EBI-rapport samengesteld met daarin alle gegevens van de installatie, de eigenaar of gebruiker van de installatie en de installateur. De opdrachtgever ontvangt van Remeha het Basisverslag en bij goedkeur een Verklaring van ingebruikname. Wil je weten of je keuringsplichtig bent? Doe dan de online SCIOS-check.


Vraag aan

PI (Periodiek Inspectie) toestel

Omschrijving

 • Een PI-er toetst de uitvoering, omgevingsconditie en het functioneren van de brandstoftoevoerleiding en of deze in overeenstemming zijn met de in het EBI-rapport vastgelegde situatie.
 • Controle van het in het zicht aangelegde gasleidingtracé.
 • Visuele controle op goede aarding van de gasleiding.
 • Controle op de juiste manier van beugelen en voldoende ondersteuning.
 • Controle van doorvoeringen, indien bereikbaar.
 • Controle op de functionaliteit van de afsluiters.
 • Controle op de conditie en herkenbaarheid van de leiding, voorzover inspecteerbaar.
 • Controle van de eventuele aanwezige ventilatie.
 • Het toetsen van de gasleiding aan de geldende voorschriften.
 • Het meten en vaststellen van de hoeveelheid lekkage van het leidingnet.
 • Het toetsen van het maximaal drukverlies van de gasleiding aan de geldende voorschriften.

Voorwaarden

De Inspectie door Remeha omvat een specifiek aantal werkzaamheden en het opmaken van een inspectierapport als afsluiting. Wij willen deze werkzaamheden accuraat voor u kunnen uitvoeren, daarom is het volgende noodzakelijk:

 • De gasleiding moet goed ontlucht zijn.
 • Voldoende warmte afname/doorstroming is noodzakelijk.
 • Een wandcontactdoos en verlichting in het ketelhuis moeten aanwezig zijn.
 • De stookinstallatie moet in bedrijf zijn of kunnen worden genomen.
 • De weersafhankelijke regelaar incl. opnemers, indien aanwezig, dienen aangesloten te zijn.
 • De veilige toegang tot en het veilig werken in de stookruimte dient conform VCA gewaarborgd te zijn.
 • Bij een Inspectie dient de stookruimte opgeruimd/keuring klaar te zijn en moet er toegang zijn tot de gasmeter.
 • Bij een Periodieke Inspectie hoort het basisverslag beschikbaar te zijn.
 • Bij een Inspectie adviseren wij u om ervoor te zorgen dat er een medewerker aanwezig is, om eventueel vastgestelde gebreken en/of opmerkingen te bespreken.

Rapportage

Van de werkzaamheden wordt een Periodiek Inspectierapport opgesteld, waarin alle gegevens van de installatie, de eigenaar of gebruiker van de brandstoftoevoerleiding en de installateur opgenomen zijn. De opdrachtgever ontvangt van Remeha het inspectierapport en bij overeenstemming met het basisverslag en goedkeur wordt de brandstoftoevoerleiding afgemeld en verklaring van inspectie afgegeven.

Wil je weten of je keuringsplichtig bent? Doe dan de online SCIOS-check.

Let op:
Indien het basisrapport niet beschikbaar is tijdens de Periodieke Inspectie mag Remeha de Verklaring van Inspectie niet afgeven en kan derhalve de installatie(s) niet afmelden bij SCIOS.


Vraag aan

 

Meetverplichting (NOx)

Omschrijving

Op nieuw geïnstalleerde gasgestookte ketelinstallaties met een vermogen groter of gelijk aan 400kW moet binnen 4 weken na de inbedrijfstelling een NOx meting plaatsvinden.

Periodiek Onderhoud

Omschrijving

 • Een PO-er voert het Periodiek Onderhoud aan de stookinstallaties uit conform de in het basisverslag vastgelegde aspecten, criteria en grenswaarden.
 • Verwijderen en reinigen van alle hoofdbranders en eventueel aanwezige aansteekbrander.
 • Volledig reinigen van de warmtewisselaar.
 • Het reinigen van de tweede warmtewisselaar bij HR-ketels.
 • Het reinigen van de eventueel aanwezige verbrandingsluchtventilator of rookgasventilator.
 • Het eventueel vervangen van pakkingen, waarbij alleen de gebruikte materialen worden doorberekend.
 • Het smeren en eventueel beter gangbaar maken van bewegende delen.
 • Het eventueel uitvoeren van kleine reparaties en verwijderen van corrosie.
 • Het verwijderen van stof in en op de ketel, alsmede het aanvegen van de stookruimte en het stofvrij maken van de aanwezige ventilatieroosters.
 • Corrosievrij maken en eventueel afstellen of vervangen van ontsteekelektroden en/of ionisatie-elektroden.
 • Controle van ontsteektransformator en hoogspanningskabels.
 • Functionele testen op goede conditie en juiste werking en afstelling van de componenten in de gasstraat en de luchtweg van de ketel, evenals het meten en controleren van de vlambeveiliging.
 • Testen op goede werking van de regel- en beveiligingsapparatuur van de ketel.
 • Controle op een goede en veilige verbranding en zonodig het afstellen daarvan.

Rapportage

Van de werkzaamheden wordt een Periodiek Onderhoudsrapport opgesteld inclusief een stookrapport met checklist conform de SCIOS voorschriften. Bij overeenstemming met het basisverslag wordt de stookinstallatie afgemeld en verklaring van onderhoud afgegeven. ***

Wil je weten of je keuringsplichtig bent? Doe dan de online SCIOS-check.

Let op:
Indien het basisverslag niet beschikbaar is tijdens het Periodieke Onderhoud mag Remeha de Verklaring van Onderhoud niet afgeven en kan derhalve de installatie(s) niet afmelden bij SCIOS.***

Vraag aan


*** Indien van Toepassing